X

Grammatikkontroll

Klistra in text i textrutan nedan och klicka på

 No errors found.
 Grammar Errors: 0
 Spelling Errors: 0
Load Sample
Total Ord: 0
  Select File
ANNONS
ANNONS
shareitt

Table of Contents

Är det här verktyget användbart?

PrePosts nätbaserade grammatikkontroll är ett helt gratis verktyg. Det kontrollerar stavnings- och grammatikfel i din artikel, uppsats med bara ett klick. Röd understrykning indikerar felstavning, medan grön understrykning indikerar grammatikfel i ditt innehåll. Du kan också förändra ord och mening genom att klicka på felet.


De vanligaste typerna av grammatiska fel

En författare kan göra många grammatiska fel när denne skriver ett visst innehåll eller artikel. Dessa grammatiska fel bör undvikas. Några vanliga grammatiska fel diskuteras nedan:


Fel med aktiv/passiv form

Många tror att en viss mening som består av verb såsom är, var, vart osv. är passiv form men det här är faktiskt inte sant. En mening som kommer att konverteras till passiv form bör ha ett objekt. Ha alltid i åtanke att alla meningar i passiv form har en verbform såsom var, vart osv, men inte alla meningar som består av dessa verb är passiva. Vi måste vara mycket försiktiga när vi skriver meningar i passiv form i våra artiklar.


Stavfel

Stavfel i en artikel har en mycket negativ inverkan i läsarnas huvuden. Artikeln eller innehållet ska vara fria från alla typer av stavfel. Stavfel kan lätt undvikas om artiklar och innehåll kontrolleras på rätt sätt. Vanligtvis uppstår de flesta stavfelen om artikeln inte kontrolleras ordentligt. Så använd alltid stavningskontrollverktyg för att rätta till dessa misstag.


Korrekt verbform och tempus

Tempusmisstag är mycket vanliga i artiklar. Ordentlig kunskap om tempus kan minska dessa misstag. Den korrekta verbformen bör användas beroende på scenariot. Vi behöver vara mycket försiktiga med tidsstämpel. Om en författare kommer att skriva om nutiden så ska den första verbformen användas.


Varför lärarna bör använda grammatikkontrollmjukvara för engelska

Lärarna bör använda grammatikkontrollmjukvara för engelska för att kontrollera riktigheten av de dokument som tillhandahålls av sina elever. För några dagar sedan genomfördes en undersökning vid University of Pittsburgh. Universitetet genomförde en verksamhet där 33 studenter deltog. Huvudsyftet med denna aktivitet var att kontrollera skillnaden i läsarens förmåga att kontrollera grammatik och stavfel med och utan användning av stavnings- och grammatikkontrollverktyg.

Ett exempeldokument gavs till två olika grupper av studenter för att kontrollera och analysera stavfel och grammatiska misstag. En grupp studenter tilläts använda stavningskontrollmjukvara medan den andra inte fick göra det. Slutsatsen från aktiviteten var att studenter som har starka verbala färdigheter förlitar sig starkt på grammatik- och stavningskontrollmjukvara. Det märks att eleverna inte analyserar dokument korrekt även om de har starka verbala färdigheter. De kommer också att behöva använda stavningskontrollmjukvara eftersom i annat fall så kommer dokumentnoggrannheten att drabbas.

Det är en mycket svår uppgift för alla lärare att kontrollera grammatiska fel i ett särskilt dokument manuellt så därför måste vi lita på mjukvaran. Grammatikkontrollmjukvara kommer att spara tid för lärarna. Det framgår att en del lärare säger att mjukvaran som fanns på marknaden inte är noggrann och att dessa program inte uppfyller lärarnas krav när de kontrollera grammatikfel i ett speciellt dokument. Dock kan detta problem lätt elimineras. Om trenden med att använda en stavningskontrollmjukvara blir mer framlyft kommer utvecklarna att börja fokusera på noggrannhetsnivå på mjukvaran. Det är konstaterat att kvaliteten på alla mjukvaruprodukter ökar med tiden.


Varför storföretag bör använda grammatikkontroll / stavningskontroll

Offerter och ytterligare affärsdokument spelar en viktig roll när det gäller att bygga upp bilden av ett företag. De här dokumenten är en återspegling av företagets image. Det är nödvändigt för ett företag att använda grammatikkontroll för att kontrollera och analysera dokumentmisstag. Bra företagskommunikation är viktigt och spelar en viktig roll i tillväxten av det speciella företaget. Dokument som är fria från grammatik- och stavfel har en positiv inverkan på kunds sinnen. Det finns så många anledningar att genomdriva att bolagets skriftliga dokument bör vara grammatiskt korrekta. En del av det följande är:

Företaget
Företagen bör se till att dokumentationen för alla produkter eller tjänster kommer att ge ett gott intryck på sina läsare. Det första intrycket brukar betraktas som det sista intrycket.

Utveckla förtroende
Vanligtvis litar kund och leverantör på att företaget kommunicerar på rätt sätt och tydligt. Användningen av korrekt grammatik i företagsdokument kommer att hjälpa till en hel del med att upprätthålla företagets trovärdighet och anseende.

Ökning av produktiviteten
Många företag förlitar sig på skriftliga dokument såsom e-post, memos och skriftliga avtal för sin framgång. Dokument som inte har stavfel och grammatiska fel kommer att hjälpa dina medarbetare att förstå dina instruktioner ordentligt. Ordentlig dokumentation är mycket användbart om du vill undvika missförstånd och missuppfattningar.

Konkurrentfördel
Det visar sig att för en e-handels hemsida kommer många kunder som vill köpa produkter att tveka att göra ett köp från en hemsida vars innehåll består av grammatik- och stavfel. I nätmarknaden är konkurrensen hård och företaget har mycket kort tid på sig att imponera på kunderna. God kommunikation kommer definitivt att ge en konkurrensfördel till ett företag gentemot en konkurrent.